Hvad gør man, når der ikke kan vælges en bestyrelse, som et flertal støtter?

Det hænder, at der i en forening ikke er mulighed for at finde bestyrelsesmedlemmer, som vil påtage sig ansvaret med at lede foreningen. Eller at der ikke kan findes bestyrelsesmedlemmer, som et flertal vil støtte.

Kan administrator fungere som bestyrelse? Nej, det kan han ikke uden en vedtægtsændring.

Nødvendig vedtægtsændring:

“Den årlige ordinære generalforsamling kan med simpelt/kvalificeret flertal beslutte, at foreningen indtil næste ordinære generalforsamling eller indtil en ekstraordinær generalforsamling beslutter andet, skal ledes af en direktør, i stedet for af en bestyrelse. Direktør må  gerne være administrator eller en af dennes ansatte. Foreningen tegnes herefter af direktøren.”

Det anbefales, at generalforsamlingen beslutter vilkår for direktøren, f.eks.:

  • Direktøren skal vise alle beslutninger på foreningens netside.
  • Direktøren skal give alle ejere/andelshavere adgang til på foreningens netside at kommentere alle beslutninger truffet af direktøren og kommunikere med hinanden.
  • Direktøren skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling hvis 25 % af foreningens medlemmer efter fordelingstal eller antal tilkendegiver ønske herom.

Det må forventes, at udgiften til administration stiger med ca. 50 %, og at der kommer ekstra udgifter til de opgaver, som tidligere blev varetaget af bestyrelsesmedlemmer, og som for fremtiden skal varetages af hjælp hyret af administrator.