Bestyrelsesmedlemmers ansvar.

Som bestyrelsesmedlem har man et ansvar for fejl og mangler i bestyrelsesarbejdet.

Bestyrelsesmedlemmer hæfter personligt og med hele deres formue for bestyrelsens beslutninger.

Uvidenhed om regler fritager ikke for ansvar.

Bestyrelser kan få ansvar for fejlskøn, beslutninger truffet på et utilstrækkeligt grundlag, inhabilitet eller uvidenhed. Manglende habilitet kan også medføre mulighed for ansvar.

Bliver bestyrelsen spurgt til råds, om forhold i lejligheden, som alene er ejer eller andelshavers ansvar, bør man henvise beboer til at få rådgivning hos egen bygningssagkyndig. Utætte badeværelser er f.eks. typisk efter vedtægter ejers eller beboers ansvar, og bestyrelsen bør afholde sig fra at rådgive ejer, bortset fra at henvise ejer til hurtigst muligt at kontakte en rådgiver, så der kan gøres det rigtige for at få badeværelset gjort 100 % tæt, så der ikke opstår skader på etageadskillelse eller hos andre beboere.

Tilsvarende skal bestyrelsen afholde sig fra at give rådgivning på andre ekspertområder, såsom jura og forsikring. Bestyrelsen bør henvise beboer til egen advokat eller til administrator.

Typiske fejl.

  • Forkert styring af byggesager
  • Fejl ved finansiering af ekstraordinære udgifter
  • Regelstridig håndtering af ventelister
  • Manglende forsikringer, herunder arbejdsskadeforsikring  for vicevært eller “ansatte” beboere

Ansvarsforsikring?

Der bør tegnes en bestyrelsesansvarsforsikring og så vidt muligt uden selvrisiko så eventuelle fejl fra bestyrelsens side ikke ødelægger foreningens økonomi. Forsikringen kan tegnes som en separat dækning, men tegnes ofte med fordel som en del af forsikringen for selve foreningen. Bestyrelsesansvarsforsikringen bør dække de enkelte bestyrelsesmedlemmers private formue og dække kollektivt, selvom kun en del af bestyrelsen har begået en fejl.

Samtidigt bør forsikringen indeholde en retshjælpsdækning, da advokatomkostningerne kan være betydelige.

Forsikringen bør også indeholde en underslæbsdækning, hvis medlemmerne kan disponere over foreningens penge. Denne dækning dækker uretmæssig brug af foreningens penge.