DOMIBUS > EC-nyt

Kategori: EC-nyt

Ny lov vedtaget om ændring af lov om leje og lov om leje af almene boliger (Fremme af digital kommunikation i boliglejeforhold)

Opdatering den 19. december 2017:

20171_l29_som_vedtaget

Loven ændrer hovedreglen om, at anvendelse af digital kommunikation ved lejereglernes krav om skriftlighed kræver forudgående aftale. I stedet bliver det valgfrit for parterne, hvilken skriftlig form der skal kommunikeres i. Enhver af parterne i lejeforholdet kan forlange at blive fritaget fra digital kommunikation. De nye regler giver samtidig fin mulighed for digital gennemførelse af ind- og fraflytningssyn samt tilbudspligt.

Indlæg august 2017:

Se hele forslaget her.

Min [Claus Clausen] vurdering er, at politikerne stadig ikke er klar over, hvordan tingene foregår i praksis.

Det offentlige er i forhold til borgerne nået dertil, at hvis noget er modtaget i din E-boks, så står du ikke godt, hvis du kommer og siger, at du ikke åbner din E-boks jævnligt, og at du derfor ikke lige vidste dit eller dat, der var sendt til dig.

De private skal og har hidtil skulle aflevere skriftlig meddelelse, når der er tale om visse meddelelser, såsom f.eks. betalingspåkrav eller opsigelser.

Men i min optik er det en manglende forståelse for realiteterne.

Meningen med at kræve særlig meddelelsesform i nogle sager, må være meddelelsernes indgribende betydning for beboeren. Det er meget alvorligt at modtage et betalingspåkrav om, at man får sit lejemål ophævet, hvis der ikke betales inden 14 dage. Og det er også meget alvorligt, hvis man får sit lejemål opsagt, fordi udlejer selv skal benytte lejligheden.

Retspraksis er, at meddelelse skal være “kommet frem” til beboer. En skriftlig meddelelse i papirform skal beviseligt skal være lagt i beboers postkasse.

Realiteterne i dag er, at postkasser næsten kun benyttes til reklamer og tryksager. Der er derfor ingen som helst sikring ved at lovgiver forlanger, at “alvorlige” breve kommer ned i postkassen.

Det er naturligvis heller ikke sikkert at sende til beboer med en e-mail-adresse, som kan være ændret adskillige gange, siden den senest blev benyttet over for afsender.

Lovgiverne har allerede bestemt, at E-boks er måden, som det offentlige kan kommunikere med borgerne på. Hvorfor skal borgernes muligheder være ringere end det offentliges?

Lovgiver burde lave E-boks åben for alle og uden ekstra gebyrer i forhold til hvad en meddelelse koster at levere. Naturligvis skal der være regler for at kunne sende via E-boks. Det kunne kræve certificering, så spam og andet underlødigt blev udelukket.

Lovgiver vil så gerne beskytte de svage, herunder de svage, der modtager påkrav o.lign., men det er forældet at tro på, at en postkasse i dag er et sikkert sted at efterlade en besked, der bør læses NU.

De svage må få hjælp og kunne bede deres sagsbehandler hos det offentlige om automatisk at modtage kopi af påkrav, opsigelser etc., der er sendt til E-boks, som private afsendere bør have mulighed for at sende via til almindelige takster.

For ja, jeg ved godt, at E-boks også er de mange meddelelsers “tålmodige” postkasse, og at mange danskere kun tømmer deres postkasse og kun læser deres post i E-boks, når de har en ledig stund hver 14. dag. Så kan det være for sent.

Men at skrive i loven, at papirbreve er bedre en digitale meddelelser er ikke godt nok!

 

 

 

 

 

 

Valuarvurdering – anbefalinger

En valuarvurdering er et skøn af et enkelt menneske. Han vurderer og skønner værdien af ejendommen pr. den dag, han er anmodet om.
Der er mange eksempler på, at samme ejendomme vurderes meget forskelligt alt efter hvilken valuar, der sidder med regnestokken.
Det offentlige vurderer på baggrund af statistikker og med mange års tal som grundlag. De offentlige vurderinger har derfor været lidt som en tankskib. Ændringer i retning sker langsomt – og det gælder både den ene og den anden vej. Sker der meget pludselige og voldsomme ændringer, er det som regel p.g.a. en fejl.
Valuarvurderinger afspejler det aktuelle marked, og betydelige udsving fra år til år må forventes, hvis markedsforudsætningerne ændrer sig, herunder f.eks. aktuelt renteniveau og forventninger til alt hvad der er med til at gøre udlejningsejendomme mere eller mindre attraktive.
For andelshavere, der ikke går i flyttetanker, er der en interesse i, at andelskronen kan holdes med relativt små udsving. Herved risikerer man ikke, at få en andelshaver ind, der har købt i et særlig dyrt år, men som året efter må sande, at værdien er faldet så dramatisk, at han ikke har råd til at sælge uden tab. Pågældende er teknisk insolvent og vil muligvis blive behandlet derefter af sin bank. Bare en andelshaver, der er i den situation, kan af menneskelige årsager blive stopklods for beslutninger om vedligeholdelse af foreningens ejendom, som kræver forhøjelse af boligafgiften.
Valuarvurderinger hviler p.t. på et ekstremt lavt renteniveau og dermed forrentningskrav for en investor, der vil købe ejendommen som udlejningsejendom. Hvis renteniveauet stiger til et niveua som er gennemsnittet inden for de seneste 20 år vil der blive tale om en betydelig reduktion i andelskronen, hvis denne skal følge rentestigningen.
Det er “politisk” om man som andelshaver vil stemme for den ene eller den anden andelskrone.
Hvis man gerne vil have, at de nuværende andelshavere skal kunne sælge så dyrt så muligt, og man er lige glad med, at man herved kan få andelshavere ind, som kan få  økonomiske problemer ved et efterfølgende fald i andelskronen, skal man stemme for, at andelskronen skal fastsættes uden reserver til imødegåelse af  fald.
Hvis man gerne vil have, at nye andelshavere skal kunne købe til en værdi, som holder, selv om der sker udsving i rente m.m., skal der ved beregningen af andelskronen laves en reservation til imødegåelse af fald i andelskronen.
Det er bestyrelsen, der har “serveretten”, så tal med mig om, hvad der skal foreslås.

Tavshedspligt

Hvis man påtager sig en tillidspost som bestyrelsesmedlem, har man tavshedspligt med hensyn til en lang række af de oplysninger, man får i kraft af tillidsposten. Tavshedspligten gælder, uanset om man har eller ikke harfået besked fra nogen om, at man har en tavshedspligt. Det anbefales, at en bestyrelse på første møde bliver enige om en forretningsorden. I denne anbefales det, at der er oplysning om tavshedspligten. Tavshedpligten gælder dog som skrevet, uanset om man har fået oplysningen eller ej.

Tavshedspligten omfatter de oplysninger, man får i kraft af sit tillidshverv, og som andre (medlemmer af foreningen) har krav på, at man ikke “sladrer” om. Hvis man er i tvivl om, hvorvidt man må bringe en oplysning, man har fået i kraft af sin bestyrelsespost videre til andre, bør man tale med de øvrige bestyrelsesmedlemmer eller sin egen advokat.

Tavshedspligten omfatter også forhandlinger i bestyrelsen. Hvis man er uenig med flertallet af bestyrelsen, har man som bestyrelsesmedlem ret til at få motiveret uenighed tilføjet bestyrelsesmødereferatet, men man må ikke afsløre detaljer omkring beslutningen, som ikke fremgår af bestyrelsesmødereferatet. I referatet vil typisk fremgå, hvor mange bestyrelsesmedlemmer, der stemte for et forslag, og hvor mange der stemte imod. De oplysninger må man naturligvis gerne oplyse videre.

Hvem der har stemt for hvad og hvorfor, skal man derimod holde for sig selv, hvis det ikke fremgår af referatet. Ellers forpester man muligheden for åben dialog i bestyrelsen, hvor bestyrelsesmøder kan udvikle sig til hemmelige afstemninger, og der kan opstå fraktioner, hvor nogle er enige om god stil for bestyrelsesarbejdet, tavshedspligt m.m., mens andre mener, at de kun deltager i bestyrelsesarbejdet for at kunne “sladre” herom til andre.

 

Respekt af ejerpantebreve til ejerforeninger

 


Ved lån finansieret med SDO/SDRO’er kan realkreditinstitutterne ikke se bort fra ejerpantebreve, skadesløsbreve og pantstiftende deklarationer til ejerforeninger m.fl., når lånets størrelse skal fastlægges. Det er kun muligt ved lån, der er finansieret med realkreditobligationer, som er såkaldte RO’er.Hvis der tinglyses et ejerpantebrev, skal finansiering, som sker med SDO/SDRO’er, derfor reduceres tilsvarende for at overholde lånegrænserne. Realkreditinstitutterne udsteder i dag hovedsageligt SDO’er og SDRO’er til finansiering af lån.

Beløbsgrænse

Den beløbsgrænse, der respekteres ved belåning med RO’ere, er p.t. 57.000 kr. Den reguleres efter byggeomkostningsindekset for boliger fra Danmarks Statistik, senest baseret på oplysninger for 2. kvartal 2016.

E-mails – brug disse regler, når du kommunikerer (med os – Egemar & Clausen).

E-mails er en udmærket “opfindelse”.

Men som “kunde” hos Egemar & Clausen er der nogle regler, du skal være opmærksom på. Det er ikke “vores” regler, men regler, som der er almindelig konsensus om blandt professionelle aktører er rimelige at stille. Det offentlige og mange større virksomheder er gået helt væk fra e-mail som meddelelsesmiddel, fordi mange ikke har nogen diciplin, når de sender e-mail, eller tror, at de bare kan sende e-mails ud til højre og venstre og forstyrre en masse mennesker på den måde.

Regel nr. 1: E-mails skal bruges til dokumentation – ikke til kommunikation

Regel nr. 2: Brug e-mail med omtanke. I “gamle” dage skulle du skrive et brev og købe et frimærke og finde en postkasse. Dengang tog du nogle gange i stedet telefonen. Det bør du stadig overveje. Er det, jf. regel nr. 1, kommunikation eller dokumentation, du er ude efter. Er det kommunikation så ring eller send en e-mail om at du gerne vil have en opringning. Vær opmærksom på, at 90 % er umulige til at kommunikere via e-mail. Du er med stor sandsynlighed en af dem!!!

Regel nr. 3: Skriv TYDELIGT i emnerubrikken, hvad du gerne vil (dokumentere) med din e-mail. Eksempel-1: Sag xxx-xxxx-xx – hvornår kan jeg forvente, at retten vil beramme sagen? Eksempel-2: Sag xxx-xxxx-xx Send venligst regnskabsrapport, når vedhæftede regning er bogført.

Regel nr. 4: Send KUN til dem, som skal reagere på din e-mail. “Vigtige” e-mails er e-mails hvor alene medarbejer er på som eneste modtager (der kan være modtagere på cc og bcc). Du må aldrig regne med, at du kan sende i kopi til nogen eller blindkopi til nogen og regne med, at de overhovedet læser din e-mail, før det er for sent. Den slags e-mail nedprioriteres og bliver i vores mail-programmer slet ikke leveret til modtager, før alle “vigtige” mails er ekspederede. I værste fald leveres din e-mail aldrig til en cc- eller bcc-modtager. Vær opmærksom på, at hvis du sender direkte til mange modtagere, vil din e-mail ofte til modtager hos E&C blive betragtet som spam og derfor aldrig modtaget. Hvis du gerne vil have en medarbejder hos E&C til at lave noget for dig eller følge op på dette eller hint, så send en e-mail (og kun) direkte til pågældende medarbejder. Du må gerne sætte alle mulige på cc og bcc, men gør det med omtanke.

Regel nr. 5:  Send en e-mail pr. sag. E-mail skal som skrevet være til dokumentation og en klassisk fejl er, at sende e-mail med flere ønsker om dette eller hint. Du beder selv herved om, at noget bliver glemt. Gør alle en tjeneste: Send 1 email pr. sag, du gerne vil have løst. Skriv i emnerubrikken præcist hvad dit formå med e-mailen er.

Regel nr. 6 (tilføjet januar 2018): Husk at sende med krypteret post, hvis der er personfølsomme oplysninger i din e-mail. Send til den medarbejder du skal i kontakt med og angiv yderligere som direkte modtager na@domibus.dk og benyt det certifikat for krypteret post, som du kan finde her

 

 

 

Højesteret tilsidesætter dom fra Østre Landsret og byretten

Højesteret har ændret retspraksis på området for § 5, stk. 2-lejemål.

Resume:

En lejlighed ansås for gennemgribende forbedret, og lejen havde ikke væsentligt over­ste­get det lejedes værdi, jf. boligreguleringslovens § 5, stk. 2

Efter boligreguleringslovens § 5, stk. 2, må lejen i lejemål, der er gennemgribende forbedret, ved le­je­­af­talens ind­­gå­el­se ikke fast­sættes til et be­løb, der væ­sent­ligt over­stiger det lejedes værdi. Der opstilles i bestemmelsen to betingelser for, at en lejlighed må anses for gennem­gribende forbedret. For det første en betingelse om, at udgifterne til forbedringer mindst skal udgøre et nærmere angivet beløb – denne betingelse var opfyldt. For det andet en betingelse om, at for­bed­rin­gerne væsentligt har forøget det lejedes værdi – det var hovedspørgsmålet i sagen.

Højesteret fandt, at der ikke skal stilles stren­ge krav for at anse be­tingelsen om, at for­bedrin­gerne væ­sent­ligt har for­øget det lejedes vær­­di, for op­fyldt, hvis udgifterne til de arbejder, der anerkendes som forbed­rin­ger af lejemålet, over­stiger det mind­stebeløb, der er fast­sat i be­stemmelsen.

I den konkrete sag fandt Højesteret herefter, at det var godtgjort, at for­bed­rin­gerne væsent­ligt for­øgede det le­je­des vær­di, og at betingelserne for at fast­­sætte og re­gu­lere lejen efter boligre­guleringslovens § 5, stk. 2, derfor var opfyldt. Højesteret fandt endvidere, at lejen ikke væ­sent­­ligt havde oversteget det leje­des vær­di.

Huslejenævnet for Københavns Kommune, Ankenævnet for Huslejenævnene i Københavns Kommune, byret og landsret var kommet til et andet resultat, og Højesteret ændrede således de tidligere instansers afgørelser.

Dommen i sin helhed:

Dom-om-5-2-lejemaal

Forslag om sessionslogning droppes

I h.t advokatsamfundets nyhedsbrev;

Forslaget til sessionslogning, der hidtil har været i spil, vil koste en milliard kroner om året. Justitsministeriet vil derfor finde andre måder at hjælpe politiet på, skriver Berlingske Tidende.
I den seneste tids debat om den foreslåede registrering af alle danskeres internet- og taletrafik, har bl.a. Advokatsamfundet peget på, at en udvidet sessionslogning kan være vanskelig forenelig med borgernes rettigheder og helt grundlæggende retsprincipper.
Af et brev til justitsminister Søren Pind pointerede 23 organisationer – herunder Advokatsamfundet – blandt andet, at justitsministeren så sent som i juni 2014 besluttede at afvikle sessionslogningen, idet logningen blev anset for uanvendelig.

Med venlig hilsen
CLAUS CLAUSEN

Hvor billigt må jeg sælge min andel.

Ved overdragelse af sin andelsbolig til et familiemedlem eller en person, man har interessesfære med, f.eks. en samlevende eller kompagnon, kan man frit sætte prisen lavere  end den lovlige maksimalpris, men man skal så være opmærksom på, at der kan være tale om en gave, således at der skal betales gaveafgift.

Ved handel med fast ejendom accepterer SKAT en prisansættelse, der svarer til den offentlige ejendomsvurdering +/-15%. Dette følger direkte af et cirkulære om værdiansættelse fra 1982.

Som andelshaver ejer man ikke sin egen bolig. Man ejer en andel af formuen i foreningen og dertil er knyttet en brugsret til en andelbolig. For andelsboliger gælder de samme regler derfor ikke. Sælges der ikke til den den pris, som maksimalt (lovligt) kan opnås, vil der være grundlag for SKAT til at nå frem til, at der er tale om en gave.

Man bør søge rådgivning hos egen advokat, eller man kan vælge at spørge SKAT inden overdragelsen. Det er muligt at få et bindende ligningssvar, hvor der bliver taget stilling til, om en overdragelsespris vil blive betragtet som en gave.

Der findes lovlige metoder til at man kan slippe for gaveafgifter ved f.eks. at en del af købesummen sker via et rente- og afdragsfrit gældsbrev, der så kan nedskrives af gavegiver ved årlige gaver, der holdes indenfor grænsen af afgiftsfri gaver. Dette kræver naturligvis at der udfærdiges et gældsbrev, ligesom det er klart, at gaverne skal gives hvert år, og gavegiver ikke på forhånd kan forpligte sig til at give disse.

 

Elektronisk kommunikation

I mange foreningers vedtægter er der ikke tydelig hjemme til at indkalde via e-mail. De fleste medlemmer vil i dag hellere have deres foreningsmateriale elektronisk end på papir. Mange beboere tjekker oftere deres e-mail end deres postkasse.

Forslag

Bestyrelsen foreslår at nedenstående indarbejdes i foreningens vedtægter:

Ny § 1A

Elektronisk kommunikation:

Stk.1: Alle medlemmer kan oplyse e-mail-adresse til administrator. Hvis medlemmet skifter e-mail adresse, skal medlemmet straks give administrator besked herom. Hvis medlemmet ikke opfylder sine forpligtelser, bærer medlemmet selv ansvaret for, at korrespondancen ikke kommer frem til medlemmet.

Stk. 2: Når foreningen har registreret en e-mail adresse på et medlem, er bestyrelsen og administrator berettiget til at have elektronisk korrespondance med medlemmet og fremsende alle meddelelser, herunder bl.a. indkaldelser til generalforsamlinger, vand- og varmeregnskaber, opkrævninger, påkrav af enhver art, inkassoskrivelser og varslinger (herunder varsling om adgang til en lejligheden) mv.

Stk. 3: Bestyrelsen og administrator kan i al korrespondance, både pr. post eller e-mail henvise til, at eventuelle bilag (regnskaber, forslag, etc.) er gjort tilgængelige på foreningens hjemmeside, og disse bilag anses derved at være indeholdt i forsendelsen. Dette gælder uanset om der måtte være angivet andet i andre bestemmelser i nærværende vedtægt.

Stk. 4: Uanset ovennævnte bestemmelser skal korrespondancen ske med almindelig post, såfremt lovgivningen stiller krav herom, eller såfremt medlemmet har givet meddelelse til administrator om, at fremtidig korrespondance skal ske med almindelig post.

Stk. 5: Bestyrelsen er, uanset ovenstående bestemmelser, altid berettiget til at give meddelelser mv. med almindelig post.

Stk. 6: Hvor medlemmet har krav på et varsel regnes dette varsel fra afsendelse af e-mail eller almindeligt brev.

Derfor skal du skifte F1-lånet ud nu – Nyhedsmail fra Bolius.

Lille forhøjelse af de skattefrie godtgørelser til bestyrelsen

Satsen for skattefri godtgørelse til telefon/internet er pr. 1.1.2016 forhøjet fra kr. 2.300 til kr. 2.350. Lidt har også ret 😉

De samlede godtgørelser, der kan modtages, fremgår af Bekendtgørelse om udbetaling af skattefri godtgørelse til ulønnede bestyrelsesmedlemmer eller til frivillige, ulønnede medhjælpere, der yder bistand som led i foreningens skattefri virksomhed

Typisk vil der kunne udbetales kr. 2.350, jf. ovenfor + 1.400 til kontorartikler, porto, møder mm.

xls icon Skattefri-godtgørelse-2016.xls

Radiatorventiler, der har sat sig fast i løbet af sommeren.

 

 

 Se denne video om hvordan du nemt selv kan få din radiatorventil til at fungere igen. Du bør ikke selv kaste dig ud i at skifte pakdåse, medmindre du har prøvet det før eller har fingrene skruet rigtigt på. Du skal sørge for at tænde og slukke din radiatorventil en gang hver måned – også om sommeren. Ellers kan den “gro fast”, så det varme vand ikke kan komme ud i radiatoren. Hvis du ikke selv kan få din ventil til at fungere, skal du tilkalde en VVS-mand. Du skal selv betale udgiften hertil.

Beboerrepræsentationens opgave ved varslinger af forbedringer.

I anledning af en forespørgsel fra en Beboerrepræsentation i en ejendom, vi ikke administrerer, offentliggør jeg her udsnit af mit svar, som en generel vejledning til, hvordan man som beboerrepræsentant bør forholde sig til en varsling af en forbedringsforhøjelse.

Der var tale om en ejendom opført i 1930´erne, beliggende i Frederiksberg kommune, og der var tale om varsling af en forbedring af centralvarmeanlæg fra et såkaldt 1-strengs-anlæg til 2-strengs-anlæg.

Det var utvivlsomt, at hvis arbejderne blev udført, ville det være en forbedring både f.sv.a. varmebesparelse og bedre indeklima med nye radiatorer placeret ved vinduer, så kuldetræk blev undgået.

Beboerrepræsentationen havde spurgt den lejerorganisation (LO), som lejerne var medlem af, og de havde svaret, at der burde gøres indsigelse under henvisning til, at sparet vedligeholdelse var sat for lavt og at forbedringsforhøjelse burde afskrives over flere år end udlejer, havde lagt op til.

Det var her jeg kom ind i billedet.

“Ved enhver varsling af forbedringsforhøjelse, bør beboerrepræsentationen først og fremmest spørge: Er det en forbedring, som de lejere, vi repræsenterer, ønsker? En udlejer varsler måske, at der skal være elevatorer i ejendommen. Er man i tvivl om, hvad lejerne har af holdning, så spørg dem. Som beboerrepræsentant er det vigtigt, at man repræsenterer de lejere, der har valgt en, og at man ikke siger ja tak eller nej tak til en forbedring, bare fordi man selv synes, det er en knippelgod idé med elevator, fordi man selv bor på 4. sal.

Hvis man som beboerrepræsentant konkluderer, at et flertal af lejere er for den varslede forbedring, er det næste spørgsmål, der skal afgøres, om forbedringsforhøjelsen er lovlig eller ulovlig.

Er der tale om en ulovlig varsling, skal der naturligvis gøres opmærksom herpå.

Er der tale om en lovlig varsling, er det vanskelige spørgsmål, hvor meget der kan kræves i lejeforhøjelse af udlejer.

Reglen er, at der kan kræves en forhøjelse, “der modsvarer forøgelsen af det lejedes værdi”. “Lejeforhøjelsen skal som udgangspunkt kunne give en passende forrentning af den udgift, der med rimelighed er afholdt til forbedringen, samt dække afskrivning og sædvanlige udgifter til vedligeholdelse, administration, forsikring o. lign.”

Ordene fra citeret lovregel, “udgangspunkt”, “passende”, “rimelighed” og “sædvanlige” viser, at der er elastik med hensyn til det skøn, som skal foretages, når man vurderer, om noget er inden- eller udenfor det lovlige.

Domstolene afgør endeligt tvister med hensyn til, hvad der er “upassende”, “urimeligt” og “usædvanligt”, hvor man må sige at elastikken er sprunget og varsling derfor ikke holder sig inden for det lovlige.

Hvis lejer og udlejer i anledning af en lovlig varsling bliver uenige om, hvad ordene “passende”, “rimelighed” og “sædvanlige” betyder i deres konkrete sag, kan man spørge huslejenævn. Huslejenævnet kender domstolenes praksis og har deres egne tabeller, som de regner med, at domstolene vil støtte, hvis en ankenævnsafgørelse indbringes for boligretten.

LO anbefaler, at der “bare” skal gøres indsigelse. Det er elendig rådgivning.

LO bør redegøre grundigt for, hvad en indsigelse indebærer.

Enhver indsigelse kan indebære, at forbedring ikke bliver til noget. Og er flertallet af lejere interesseret i forbedringen, er en indsigelse i strid med at repræsentere lejerne.

En indsigelse kan også indebære, at udlejer indbringer sagen for huslejenævnet og senere boligretten. LO bør derfor redegøre for, hvad en huslejenævnsafgørelse forventelig vil medføre. Det kan være, at en varsling på 1000 kr. pr. måned kan blive nedsat til f.eks. 800 kr. pr. måned eller måske et beløb midt imellem. Sagsbehandlingstiderne i huslejenævn og boligret bør oplyses tillige med, at priser, renter med mere kan stige, og at indsigelse – uanset om udlejer måtte få medhold til sidst – kan betyde, at forbedringen aldrig bliver gennemført.

LO redegørelse (og eventuelle anbefaling) bør Beboerrepræsentationen herefter forelægge for alle lejere sammen med Beboerrepræsentationens anbefaling, som f.eks. kunne være, at Beboerrepræsentationen synes, at forbedringen medfører en for høj stigning i lejen, og at anbefalingen derfor er, at der skal gøres indsigelse, medmindre udlejer vil sætte krav om lejeforhøjelse ned til dit eller dat med den og den begrundelse.

KONKLUSION: Som beboerrepræsentant er det vigtigt, at du er synkroniseret med de lejere, som du repræsenterer. Det er en rigtig god idé at være medlem af en lejerorganisation, men de skal levere en ordentlig ydelse og f.eks. ved vurdering af forbedringsvarslinger komme med en redegørelse om, hvorvidt varsling er ulovlig/ugyldig, eller om lejerne skal sige nej tak til forbedringen til den varslede pris. Og HVIS nej tak også hvilken pris, LO mener, der skal siges “ja tak” til. Ellers kan resultatet blive, at en forbedring aldrig gennemføres, selv om et klart flertal af lejere var interesseret i forbedringen og gerne ville betale en forhøjelse herfor, som ville falde inden for det lovlige, en udlejer ville kunne kræve i forhøjelse.


Beslutning om altaner i en ejerforening..

Revideret januar 2016.

At få en altan er fra nogle politikeres side populistisk blev kaldt for noget, alle skal have ret til. Gamle dage er slut og dermed langhårede arkitekters religiøse modstand imod at ændre “sjælen” i ejendommene ved at klistre rædselsfulde altaner på facaderne.

Kommunerne blander sig dog stadig og nægter mange at få altan, fordi nogle arkitekter som smagsdommere i kommunen mener, at de er klogere end flertallet af beboere. Beboerne kan forstå indblandingen, hvor argumenterne drejer sig om saglige og målbare facts, såsom f.eks. at altanerne ikke kan sættes på forsvarligt, eller at altanerne vil betyde krænkelse af naboers rettigheder. Forståelsen er mindre, når det er arkitekternes bekymring for et arkitektonisk yndigt gesimsbånd o.lign. der forhindrer, at altandrømmen kan realiseres.altan1-reg

Hvis mulighederne er der hos kommunen, er der alle de foreningsretlige spørgsmål.

I de fleste vedtægter for ejerforeninger er der imidlertid hjemmel til at lave forandringer og forbedringer, selv om de for nogle kan komme som en overraskelse.

“Hvis jeg havde vidst, at der kom en altan hos min overboer, ville jeg aldrig have købt lejligheden”. Som hovedregel vil en ejer ikke have vetoret. Vedtægterne vil normalt fordre, at beslutningen skal træffes af et kvalificeret flertal. Det vil stå udtrykkeligt i de fleste vedtægter. Alle vedtægter indeholder imidlertid en uskreven regel om, at beslutningen skal være rimelig.

Nye altaner i en ejerforening er normalt en individuel anskaffelse og betales af den enkelte ejer. Altanprojektet kan, hvis alle får altaner, indkøbes fælles gennem ejerforeningen, og hvis alle får altaner, kan altanerne finansieres gennem foreningen via et fælleslån.Altan2-reg

Et væsentligt princip er, at flertallet, der gerne vil have altaner, ikke kan tvinge mindretallet eller for den sags skyld en enkelt ejer, der ikke vil have altan, til at påtage sig forpligtigelser eller en risiko herfor – ej heller som indirekte deltager i et fælleslån.

I den “rene udgave”, hvor altanprojektet gennemføres som et individuelt køb med individuel finansiering, har foreningen intet økonomisk mellemværende i projektet. Ejerne – eller en til lejligheden stiftet forening/gruppe – skal lave en særskilt aftale med entreprenøren om at levere og afregne direkte med de deltagende ejere. Denne løsning er for foreningen den mest simple.

Hvis altanerne skal være et fællesrojekt, bliver foreningen part i aftalen med entreprenøren og finansiering vil skulle foregå via foreningen. Det er her vigtigt, at økonomien og pengene fra de deltagende ejere holdes adskilt fra foreningens økonomi. Da foreningen påtager sig en forpligtelse over for entreprenøren, skal foreningen 100 % dække sig af mod ejerne, som skal have altanerne. Der skal laves skriftlige aftaler mellem foreningen og de købende ejere. Aftalen skal sikre foreningen økonomisk, og det skal derfor fremgå klart af aftalen, at evt. uforudsete ekstra omkostninger skal betales af de ejere, der køber altaner.

Der bør også i vedtægterne laves aftaler om fremtidig vedligehold af de nye altaner, så det kommer til at ligge fast, at dem, der får altaner, alene skal betale for altanerne, herunder fremtidig vedligeholdelse.

Hvis ejerforeningen skal være bygherre, kan sagen gennemføres både med individuel finansiering, hvor ejerne indbetaler ved start af projektet eller med fælles finansiering via fælleslån.

Ved fælleslån etableres en byggekredit, og udgifterne betales herfra, og når byggesagen er færdig, opgøres de enkelte ejeres betaling, og der etableres et fællelån, som indfrier byggekreditten. Ejere, der får altan, tager herefter hver sin andel af fælleslånet, medmindre den enkelte ejer vælger at indfri kontant.

altan3-regDer er domstolspraksis for, at et flertal ikke kan tvinge en ejer til at betale en altan kontant. Det må anses for tvivlsomt, om en ejer kan tvinges til at deltage i et fælleslån.

Hermed også sagt at mindre grelle eksempler end dem, der er nævnt ovenfor, kan give anledning til, at en domstol når frem til, at et flertal er gået over stregen.

En domstol vil formentlig i videre omfang end i andelsboligforeninger tilsidesætte en vedtagelse, hvor en ejer skal betale for en altan, som ejer ikke har ønske om at få.

Altaner betyder skygge, og der vil også her være en grænse for, hvor meget en domstol vil finde, at det er rimeligt, at en beboer skal finde sig i. Som regel vil kommunerne dog nægte byggetilladelse, hvis altanerne efter deres opfattelse betyder for store gener for nogle beboere, og hvis kommunen har givet tilladelse, vil det nok kræve en temmelig dygtig advokat at få domstolene til at skønne anderledes. Dygtige advokater findes, så enhver altansag kan også på dette punkt blive en udfordring, der indebærer trusler om retssag.

At foreningen skal betale for altaner kan både være upopulært blandt dem, der ikke kan få altaner og blandt dem, der gerne vil have altaner. De sidstnævnte har måske en opsparing eller mulighed for at låne rentefrit af forældre, og vil derfor gerne have lov til at betale kontant. De er ikke interesseret i at betale renter – eller afdrag for den sags skyld.

Beslutningen om altaner bør gå ud på, at foreningen “kun” giver tilladelse til altaner, men at altanerne 100 % købes af dem, der ønsker at få altan. Hvis der skal laves fælleslån i sager, hvor ikke alle ejere kan få altan, skal der laves vedtægtsændringer med en aftale, hvor ejere uden altanmulighed undgår forpligtigelser eller risiko for sådanne i anledning af altansagen.

Egemar og Clausen har gennemført mange altansager, både i andelsbolig- og ejerforeninger. Selv om der er mange udfordringer, har vi endnu ikke oplevet tilfælde, hvor generalforsamlinger har valgt andre løsninger end dem, vi ville anbefale, og vi har derfor heller ikke oplevet tilfælde, hvor en domstol har tilsidesat en generalforsamlings vedtagelse.

Altaner er lige som forskellige som biler. Pris, størrelse, udseende, kvalitet, materialer, udstyr osv. skal afklares. Beboernes forventninger til altanen bør afklares; nogle gange kan altandrømmen ikke tåle dagligdagens lys.

Hermed er afslutningsvis sagt, at juraen er kompliceret, men aldrig mere kompliceret end, at den kan løses med sund fornuft. Beboerne bør have mest fokus på at beslutte, hvilken altan, der vil kunne leve op til drømmene.

Fordele og ulemper ved bestyrelsesmedlemsskab

Gaver til bestyrelsesmedlemmer er ikke hverdagskost, og lige som med politikere bør gaver til bestyrelsesmedlemmer give anledning til overvejelse om, at oplyse gaven og motivet for denne, så der ikke opstår rygter om, at gaven er givet som modydelse for noget, der er på kant med , hvad man egentlig må gøre som bestyrelsesmedlem.

Ulempen ved at være bestyrelsesmedlem er hermed beskrevet med et eksempel. Får man en gave af sin nabo, så kan der være mange udmærkede sympatiske grunde. Det kan der også være, selv om man er bestyrelsesmedlem, men, men, men… var det nu fordi man som bestyrelsesmedlem var med til at få forsikringsselskabet til at betale, og var det sagligt, eller fordi man gerne ville være advokat og håbede på en gave eller anden modydelse?

Der er mange fordele ved at være medlem i en bestyrelse. Man får indsigt, indflydelse og ansvar. Og hvis generalforsamlingen har besluttet det, kan man få et mindre beløb skattefrit til dækning af de omkostninger, man har ved at være bestyrelsesmedlem (telefon, papir etc.) Man kan også få egentlig løn, hvis det er aftalt med generalforsamlingen, dvs. f.eks. er med i budgettet.

Det er vigtigt at man er bevidst om, at man som bestyrelsesmedlem har et ansvar. Det siger sig selv, at man skal deltage i bestyrelsesarbejdet, og at man skal gøre det samvittighedsfuldt og på en måde, så samarbejdet i bestyrelsen kommer til at fungere. Det er ikke altid nemt. Måske skal forretningsordenen for bestyrelsens virke strammes op, hvis bestyrelsesmedlemmerne ikke taler så godt med hinanden eller har samme forståelse for / om, hvordan samarbejdet skal fungere. Det er formandens opgave at vurdere, om der er behov for at få strammet op på forretningsordenen. Alle i bestyrelsen kan dog stille forslag om det, og så må en afstemning vise, hvad der er flertal for. Der findes uskrevne regler for, hvordan en bestyrelse skal fungere og hvordan en bestyrelse ikke skal fungere. Har man som bestyrelsesmedlem mistanke om, at der er vedtaget en ulovlig forretningsorden, f.eks. at formanden ikke behøver at indkalde alle til bestyrelsesmøder, men kun dem man mener vil stemme for et forslag, så må man kontakte administrator.

At blive valgt som bestyrelsesmedlem er at blive valgt til en tillidspost. Det er vigtigt, at man ikke misbruger denne tillid, hvilket f.eks. kan ske ved at man udnytter viden, man har fået som bestyrelsesmedlem til at pleje egne interesser. Man vil som bestyrelsesmedlem lige som politikere skulle opføre sig lidt bedre end alle andre, hvis man vil leve op til den tillid, som dem, der stemte på en, forventer.

Hvis man som bestyrelsesmedlem i en andelsboligforening f.eks. ved, at der er grundlag for at lejlighedernes værdi vil stige, så er det f.eks. misbrug, hvis man benytter denne viden til selv at købe en andel til lav værdi for at sælge egen andel til høj værdi efter generalforsamlingen.

Bestyrelsen bør tale med administrator om, hvordan man kan forhindre mistanke om, at bestyrelsesmedlemme har plejet deres personlige interesser via viden, der er opnået som bestyrelsesmedlem.

Det handler bl.a. om at få den uvildige administrator til at styre områder, hvor der typisk kan blive tale om mistanke om interessekonflikter. Det kan f.eks. være ventelister, hvor det skal sikres, at der ikke kan rejses mistanke om, at et bestyrelsesmedlem har fiflet med rækkefølgen for at hjælpe sig selv eller nogen bestyrelsesmedlemmet gerne vil hjælpe til at komme før andre. Ventelisten kan endvidere indeholde oplysninger om f.eks. telefonnummer, email-adresse og andre oplysninger, som ikke bør være offentligt tilgængelige, og for at undgå mistanke om, at man som bestyrelsesmedlem har misbrugt disse hemmelige oplysninger, er det eneste rigtige at lade administrator styre ventelisten, så det sikres, at de hemmelige oplysninger kun benyttes af administrator, når ventelisten skal administreres, dvs. når der er en ledig lejlighed, hvor de berettigede skal spørges.

Det handler også om, at administrator får gjort oplysninger transperante på f.eks. foreningens hjemmeside. Administrator ved (eller bør vide) hvad der må være på hjemmesiden, og hvad det efter lovgivningen ikke er i orden at have liggende på en hjemmeside.

 

Omprioritering af realkreditlån.

Omprioritering af lån kræver efter mange vedtægter en generalforsamlingsbeslutning. Der er mulighed for at give bestyrelsen eller administrator – evt. i forening – bemyndigelse til at omprioritere.

En omprioritering forudsætter opsigelse af nuværende lån. Det kan man gøre med 2 måneders varsel til en termin 4 gange om året.

Det vil være hasard og formentlig ansvarspådragende for en bestyrelse eller administrator at opsige, uden at man samtidig har indgået en aftale om kursen på det nye lån. En sådan kursaftale er billigst, hvis man opsiger og kurssikrer nærmest de 4 terminer om året, hvor der er mulighed for at opsige til.

Bestyrelsen og/eller administrator skal afholde sig fra at spekulere i, hvornår kursen er bedst.

Man bør omprioritere, når alt er klar og med en kursaftale relativt nær opsigelsestermin, idet prisen på en kursaftale er afhængig af, hvor lang tid aftalen om fast kurs skal gælde. Hvis en generalforsamling har besluttet, at der skal / må omprioriteres, når en vis fordel kan opnås, skal man gøre det, når muligheden er der – også selv om det er alt for tidligt i forhold til det optimale tidspunkt for en kursaftale, dvs. relativt tæt på de terminer, hvortil opsigelse kan ske.

En omprioriteringssag starter typisk med, at foreningen får en beregning på konsekvenserne af en omprioritering. Hvis beregningerne viser, at det kan betale sig at omprioritere, skal man have et lånetilbud, som man kan acceptere samtidig med at man indgår kursaftale.

Omprioritering bør ske i samarbejde med administrator, revisor eller anden professionel rådgiver, som ved, hvornår det alt andet lige er klogest at handle. Hverken bestyrelse, administrator, revisor eller andre rådgivere bør spekulere i, hvornår kurserne er bedst. Man bør gøre det, når det normalt er optimalt, dvs. en aftale om fast kurs til et tidspunkt, der ikke ligger alt for langt ud i fremtiden.

Ejerforeninger og andelsboligforeninger kan have forbrugerstatus.

Undertegnede har for en af de ejerforeninger, som Egemar & Clausen administrerer spurgt Forbrugerombudsmanden, hvorvidt ejerforeningen kan binde ejerne til en aftale om levering af bredbånd med en bindingsperiode på 24 måneder.

Forbrugerombudsmandens svar er, at dette afhænger af, om ejerforeningen skal anses for at være forbruger.

Forbrugerombudsmanden gør opmærksom på, at det er op til domstolene at afgøre, om en ejerforening eller en andelsboligforening har forbrugerstatus i forbrugeraftalelovens forstand.

Det vil normalt være foreningens vedtægter, der er afgørende for, om en bestyrelse kan indgå en aftale med (f.eks.) en bredbåndleverandør. Typisk vil et mindstekrav være, at en generalforsamling har  vedtaget bemyndigelse til bestyrelsen. Det interessante er, OM en generalforsamling kan binde en ejer, der ikke ønsker (f.eks.) bredbånd OG om bredbåndsleverandøren via ejerforeningens generalforsamlingsaccept kan komme uden om forbrugeraftaleloven, hvorefter aftalen ikke kan være uopsigelig i en længere periode.

Med hensyn til om en generalforsamling kan binde en ejer, er det bl.a. formålsbestemmelsen og almindelige foreningsretlige regler, der kan sætte en begrænsning med hensyn til, hvad generalforsamlingen kan beslutte bindende for det enkelte medlem.

At generalforsamlingen efter de normale formuleringer af vedtægter, hvor formålet er at varetage ejernes / andelshavernes fælles interesser som beboere i ejendomme, ikke kan beslutte, at alle skal betale til vask og strygning af privat vasketøj kan næppe diskuteres.Billedresultat for forbruger

Hvor leverancen bliver mere tilknyttet til det at være beboer i ejendommen, må der skelnes mellem på den ene side det, der lovligt kan kræves betalt efter fordelingstal eller via en andelsboligforenings almindelige budget, og på den anden side et krav fra foreningen om, at den enkelte andelshaver skal betale minimum et vist beløb pr. måned for at have muligheden for at benytte eksempelvis signaler fra en fjernssynssignal- eller internetsignalleverandør.

Henvendelsen til Forbrugerombudsmanden handlede i princippet om, hvorvidt en ejerforening lovligt efter forbrugeraftaleloven kan binde et medlem til en ydelse med en lang uopsigelighedsperiode.Billedresultat for bredbåndsleverandør

Henvendelsen var reelt foranlediget af, at en bredbåndsleverandør gerne ville indgå aftale med ejerforeningen, hvorefter foreningen (og dermed de enkelte medlemmer) uopsigeligt skalle betale for muligheden for at aftage signaler i en længere periode.

Som det fremgår af bilaget til Forbrugerombudsmandens svar på min henvendelse, nemlig artiklen “Bindingsperioder ved levering af tv-pakker til fx andelsboligforeninger” vil en forening (andel eller ejer) formentlig kun falde uden for besyttelsesreglerne i Forbrugeraftaleloven, hvis foreningen sælger ydelsen til andre end medlemmer. Da dette er undtagelsen, må konklusionen være, at en andels- og ejerforening normalt må anses for at være forbruger i forhold til en leverandør af tv-signaler mv.

Interesserede kan rette henvendelse til undertegnede for kopi af Forbrugerombudsmandens svar og efter drøftelse af konkrete udfordringer, de rejste spørgsmål kan betyde.

Varmtvandsmålere skal installeres i 2016.

 

 

Der er vedtaget en ny målerbekendtgørelse, hvorefter alle boliger i Danmark inden udgangen af 2016 skal have forbrugsmåling af varmt vand.

Ejendomsforeningen Danmark har afholdt informationsmøde om sagen. Få yderligere information i slides fra Techem  og slides fra Ejendomsforeningen Danmark, jf. nedenfor. Hvis du sidder i bestyrelsen bør du ved lejlighed tale med enten advokat Egemar eller mig så etableringen af varmtvandsmålerne kan planlægges i god tid inden deadline den 31. december 2016.

forbrugsmaaling_ed forbrugsmaaling_techem

Hvad gør man, når der ikke kan vælges en bestyrelse, som et flertal støtter?

Det hænder, at der i en forening ikke er mulighed for at finde bestyrelsesmedlemmer, som vil påtage sig ansvaret med at lede foreningen. Eller at der ikke kan findes bestyrelsesmedlemmer, som et flertal vil støtte.

Kan administrator fungere som bestyrelse? Nej, det kan han ikke uden en vedtægtsændring.

Nødvendig vedtægtsændring:

“Den årlige ordinære generalforsamling kan med simpelt/kvalificeret flertal beslutte, at foreningen indtil næste ordinære generalforsamling eller indtil en ekstraordinær generalforsamling beslutter andet, skal ledes af en direktør, i stedet for af en bestyrelse. Direktør må  gerne være administrator eller en af dennes ansatte. Foreningen tegnes herefter af direktøren.”

Det anbefales, at generalforsamlingen beslutter vilkår for direktøren, f.eks.:

 • Direktøren skal vise alle beslutninger på foreningens netside.
 • Direktøren skal give alle ejere/andelshavere adgang til på foreningens netside at kommentere alle beslutninger truffet af direktøren og kommunikere med hinanden.
 • Direktøren skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling hvis 25 % af foreningens medlemmer efter fordelingstal eller antal tilkendegiver ønske herom.

Det må forventes, at udgiften til administration stiger med ca. 50 %, og at der kommer ekstra udgifter til de opgaver, som tidligere blev varetaget af bestyrelsesmedlemmer, og som for fremtiden skal varetages af hjælp hyret af administrator.

Beslutning om altaner i en andelsboligforening.

Revideret december 2015.

At få en altan er fra nogle politikeres side populistisk blev kaldt for noget alle skal have ret til. Gamle dage er slut og dermed langhårede arkitekters religiøse modstand imod at ændre “sjælen” i ejendommene ved at klistre rædselsfulde altaner på facaderne.

 

Kommunerne blander sig dog stadig og nægter mange at få altan, fordi nogle arkitekter som smagsdommere i kommunen mener, at de er klogere end flertallet af beboere. Beboerne kan forstå indblandingen, hvor argumenterne drejer sig om saglige og målfare facts, såsom f.eks. at altanerne ikke kan sættes på forsvarligt, eller at altanerne vil betyde krænkelse af naboers rettigheder. Forståelsen er mindre, når det er arkitekternes bekymring for et gesimsbånd o.lign. der forhindrer, at altandrømmen kan realiseres.

 

Hvis mulighederne er der hos kommunen, er der alle de foreningsretlige spørgsmål.

 

Som regel er der ikke ved stiftelsen talt eller besluttet noget om altaner. I de aller fleste vedtægter er der imidlertid alligevel hjemmel til at lave forandringer og forbedringer, selv om de for nogle kan komme som en overraskelse.

 

“Hvis jeg havde vidst, at der kom en altan hos min overboer, ville jeg aldrig have meldt mig som andelshaver”. Som hovedregel vil en andelshaver ikke have vetoret. Vedtægterne vil normalt fordre, at beslutningen skal træffes af et kvalificeret flertal. Det vil stå udtrykkeligt i de fleste vedtægter. Alle vedtægter indeholder imidlertid en uskreven regel om, at beslutningen skal være rimelig.

 

Hvis flertallet får vedtaget en beslutning, hvor mindretallet skal betale for altanerne, er der f.eks. tale  om en ugyldig beslutning, selv om vedtægterne ikke indeholder et udtrykkeligt forbud imod den slags “flertalsdiktatur”.

 

Der er også domstolspraksis for, at et flertal ikke kan tvinge et mindretal til at betale en altan kontant.

 

Hermed også sagt at mindre grelle eksempler end dem, der er nævnt ovenfor, kan give anledning til, at en domstol når frem til, at et flertal er gået over stregen.

 

En domstol vil næppe tilsidesætte en vedtagelse, hvor en andelshaver skal betale en “lejeforhøjelse” på vilkår og i en størrelsesorden, der minder om det, som en lejer kan blive udsat for.

 

Altaner betyder skygge, og der vil også her være en grænse for, hvor meget en domstol vil finde, at det er rimeligt, at en beboer ska finde sig i. Som regel vil kommunerne dog nægte byggetilladelse, hvis altanerne efter deres opfattelse betyder for store gener for nogle beboere, og hvis kommunen har givet tilladelse, vil det nok kræve en temmelig dygtig advokat at få domstolene til at skønne anderledes. Dygtige advokater findes, så enhver altansag kan også på dette punkt blive en udfordring, der indebærer trusler om retssag.

 

Beslutningen om altaner kan gå ud på, at altanerne betales af foreningen, men således at beboerne, der får altan selv betaler via en boligafgiftsforhøjelse eller måske rettere et altanforhøjelsesbidrag. I så fald kan der diskuteres frem og tilbage om, hvad der er fuld betaling. Vil det f.eks. være fuld betaling, hvis andelshaver kun betaler renteudgifterne for foreningen eller mistede renteindtægter foreningen og der ud over et beløb der kompenserer for foreningens kommende vedligeholdelsesarbejder?

 

De fleste vil synes, det er rimeligt, at der betales mere end renterne og vedligeholdelse, men der kan argumenteres for, at altanerne tilfører ejendommen en blivende værdiforøgelse, der kommer alle andelshavere til gode. Hvis dem, der får altaner, betaler mere end renterne, forærer de en andel af værdiforøgelsen til alle dem, der ikke får altaner.

 

At foreningen skal betale for altaner kan både være upopulært blandt dem, der ikke kan få altaner og blandt dem, der gernr vil have altaner. De sidstnævnte har måske en opsparing eller mulighed for at låne rentefrit af forældre, og vil derfor gerne have lov til at betale kontant. De er kke er interesseret i at betale renter – eller afrdrag for den sags skyld.

 

Beslutningen om altaner kan derfor også gå ud på, at foreningen “kun” giver tilladelse til altaner, men at altanerne 100 % købes af dem, der ønsker at få altan.

 

En sådan beslutning giver også adgang til udfordringer. Først og fremmest er der ofte mange, som ikke selv har pengene, og derfor gerne vil have foreningen til at låne dem pengene. Skal og kan foreningen begynde at låne penge ud til andelshaverne? Hvis ja skal bestyrelsen til at vurdere sikkerheden og risikoen for hver enkelt andelshaver. Der skal tinglyses sikkerhed.

 

Det enkelste er i disse tilfælde, at der ikke åbnes op for, at foreningen kan låne andelshaverne til køb af altanerne.

 

Hermed er problemerne ikke løst. For hvad skal andelshaverne have lov til at sælge deres altan for? Ejendommen vil jo normalt blive vurderet med altanerne, og hvis man ikke finder en løsning på dette problem, vil altanejerne både få betaling for altanen i kraft af en forøget ejendomsværdi og i kraft af et tillæg til andelsværdien, idet altanen sælges  som en forbedring. Dette vil betyde en overtrædelse af maksimalpriserne for andelslejligheder på samme vis, som hvis en valuar eller det offentlige vurderer en ejendoms værdi med de nye køkkener og badeværelser, som andelshaverne har betalt.

 

En løsning på ovenstående problem kan være at lave en beregning i regnskabet. Beregningen vil skulle hvile på nogle forudsætninger, og ikke alle er måske enige i, at disse er 100 % retfærdige. Der vil også her kunne være grobund for uenigheder, der kan ende med retssager, idet ingen på forhånd kan garantere, hvilken løsning, som er den rigtige, idet der endnu ikke er retspraksis, der kan være en sikker rettesnor i alle sager.

 

Man kunne stille sig selv det nærliggende spørgsmål, om det ikke er en farbar vej, at vælge en beslutning, hvor man lader det være op til den enkelte andelshaver at beslutte, om det er foreningen, der skal købe og eje andelshavers altan, dvs. at foreningen ejer nogle altaner, mens andre altaner købes og ejes af den enkelte andelshaver.

 

Med enighed kan man nå langt, og der kan laves en sindrig aftale, der giver mulighed for den blandede løsning, og som tilstrækkelig godt formuleret også vil være forståelig og holdbar i forhold til kommende andelshavere. Uden enighed vil den blandede løsning indebære paradokser, som vil gøre retssager endnu mere vanskelige at forudsige udfaldet af.

 

Egemar og Clausen har gennemført mange altansager, både i andelsbolig- og ejerforeninger. Selv om der er mange udfordringer har vi endnu ikke oplevet tilfælde, hvor generalforsamlinger har valgt andre løsninger end dem, vi ville anbefale, og vi har derfor heller ikke oplevet tilfælde, hvor en domstol har tilsidesat en generalforsamlings vedtagelse.

 

Altaner er lige som forskellige som biler. Pris, størrelse, udseende, kvalitet, materialer, udstyr osv. skal afklares. Beboernes forventninger til altanen bør afklares; nogle gange kan altandrømmen ikke tåle dagligdagens lys.

 

Hermed er afslutningsvis sagt, at juraen er kompliceret, men aldrig mere kompliceret end, at den kan løses med sund fornuft. Beboerne bør have mest fokus på at beslutte, hvilken altan, der vil kunne leve op til drømmene.

 

Der kan ikke stilles nye forslag til en ekstraordinær generalforsamling.

Forslag, som ikke er varslet i den udsendte dagsorden, kan ikke bindende for de ikke-deltagende andelshavere behandles på en ekstraordinær generalforsamling.
En bestyrelse eller en generalforsamling kan beslutte, at der skal afholdes en generalforsamling om et nyt forslag. Andelshavere kan også få 1/4 andelshavere til at støtte et ønske om en ny generalforsamling. Herefter vil bestyrelsen være forpligtet til at indkalde til en generalforsamling med de nye forslag på dagsordenen.
Andelshavere har ikke mulighed for at omgå reglen om opbakning fra enten bestyrelse, generalforsamling eller 1/4 af andelshaverne ved at benytte en ekstraordinær generalforsamling til at stille forslag, der ikke er på dagsordenen.
Nye forslag kan der ikke lovligt stemmes om på en ekstraordinær generalforsamling, medmindre alle andelshavere er til stede og enige om, at forslaget skal til afstemning. Det er ikke tilstrækkelig, at et flertal mener, at det er i orden bindende at stemme om et nyt forslag. Generalforsamlingen kan beslutte, at der skal indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, hvor nye forslag er på dagsordenen.
ABF prøver hele tiden at forbedre deres standard-vedtægter, således at misforståelser hos ikke-jurister kan undgås.
ABF har af samme grund ændret formulering på netop punktet om retten til at stille forslag, så der nu udtrykkelig står i deres standardvedtægt, at der ikke kan stilles nye forslag på en ekstraordinær generalforsamling.
—————-
Ved ordinære generalforsamling er der i vedtægterne et krav om, at alle skal have mulighed for at stille forslag, og når man sender indkaldelse ud, fremgår det tydeligt af indkaldelsen, at der kan indsendes forslag. Alle er dermed forberedt på, at man få dage før generalforsamlingen kan få besked om, at der kommer noget nyt på dagsordenen.
—————-
På en ekstraordinær generalforsamling er det derimod kun det forslag, der er nævnt i indkaldelsen, der kan behandles. Et “Eventuelt” har af samme grund ingen berettigelse på en ekstraordinær generalforsamling. Her behandles kun nøjagtig den sag, som er varslet på dagsordenen.

Bestyrelsens opgaver og ansvar

INDLÆG ER FRA www.frivillighed.dk

Denne pjece er skrevet til medlemmer af frivillige sociale foreningers bestyrelser og vil give en kort indføring i følgende temaer:

 • Hvilket ansvar har en bestyrelse, og hvilke opgaver ligger der helt generelt for en bestyrelse?
 • Hvad indebærer det, at bestyrelsen leder foreningen mellem generalforsamlingerne?
 • Hvordan med økonomi, har jeg et personligt økonomisk ansvar?
 • Hvordan skaber vi opmærksomhed på at få et godt samarbejde i bestyrelsen?

Det er vores håb, at denne pjece kan give et lille overblik, som gør jer som bestyrelse i stand til at vurdere, hvor I har behov for at udvikle jeres praksis eller for at skaffe jer yderligere oplysninger. Der er skrevet mange anvendelige og kortfattede bøger om emnet, som I kan låne på biblioteket eller anskaffe jer.

Pjecen begynder med en kort indføring i bestyrelsens ansvar. Derpå følger et kapitel, som beskriver, hvordan bestyrelsen kan skabe et godt arbejdsgrundlag ved hjælp af nogle gode grundstrukturer.

Endelig beskæftiger pjecen sig med det mere fremadrettede overblik, bestyrelsen skal have på foreningens vegne. Pjecen sluttes af med et lille afsnit om samarbejdet i bestyrelsen.

Pjecen handler ikke om bestyrelsen som arbejdsgiver. Dette emne behandles i stedet i en særskilte pjecer: Bestyrelsen som arbejdsgiver – som I har mulighed for at rekvirere fra Center for frivilligt socialt arbejde.

Pjecen er gennemgået med henblik på revision april 2007. Gennemgangen har ikke givet anledning til ændringer eller rettelser.

Jeres ansvar som bestyrelse

Vi har alle et personligt ansvar for de ting, vi gør. Dette forhold kan umiddelbart overføres til foreninger. En forening er en selvstændig juridisk person. Det vil sige, at foreningen kan handle, indgå aftaler, påtage sig forpligtelser, leje lokale m.m. på samme måde som mennesker af kød og blod. At det er foreningen, der påtager sig ansvaret for foreningens handlinger, betyder ikke, at I som bestyrelse kan fralægge jer ethvert ansvar.

Det er de almindelige regler om fuldmagt, ansvar og erstatningspligt, der gælder for bestyrelsen. At der gælder det almindelige erstatningsansvar for bestyrelser vil sige, at I risikere at påtage jer et personligt ansvar, hvis I handler i strid med aftalte retningslinier (uden fuldmagt) eller uforsvarligt og i strid med det, man kunne forvente af et almindeligt fornuftigt bestyrelsesmedlem.

I bestyrelsen skal I være opmærksomme på, at I selv er ansvarlige for at blive informeret om alle relevante forhold. I skal selv være udfarende og indhente oplysninger. Det er for eksempel ikke en undskyldning, at kasse-reren ikke vil fortælle, hvordan økonomien er, I må fastholde jeres ret til at kende foreningens økonomiske situation. Ansvar bør imidlertid ikke afskrække nogen fra at gå ind i bestyrelsesarbejdet. Det er vigtigt at være sit ansvar bevidst. Og så er det vigtigt at være åben og ærlig og bruge sin sunde fornuft.

Bestyrelsens funktion

Som bestyrelse er I valgt af generalforsamlingen til at lede foreningen året igennem, og I skal derfor være loyal mod de beslutninger, generalforsamlingen traf. Disse beslutninger kan være mere eller mindre klare, men I må loyalt forvalte generalforsamlingens intentioner. Hvis I er i tvivl om hvilken retning, I skal gå, kan dette afklares ved en konkret behandling på den næste generalforsamling.

Ud over at forvalte generalforsamlingens intentioner er det naturligvis jeres opgave at beskrive de fremadrettede mål for foreningen, så de kan blive behandlet på kommende generalforsamlinger. Nogle bestyrelser bruger al deres energi på daglig drift, og får sjældent lejlighed til at diskutere hvordan foreningens fremtid skal se ud. Enhver udefra kom-mende påvirkning vil derfor komme bag på dem, og kræfterne samles om at klare akut opståede situationer. En sådan forening vil let stagnere og give anledning til frustration blandt medlemmerne. I bør derfor dele jeres ressourcer mellem den daglige drift og det fremadrettede. Det kan i den forbindelse være en god ide at uddelegere opgaver til udvalg, personale eller lignende og på den måde samle flere ressourcer om bestyrelsen.

Vedtægter og foreningens udvikling

Det er naturligt, at foreninger i løbet af nogle år udvikler sig. Nogle foreninger har formuleret nogle meget overordnede formål i vedtægterne, som foreningens aktiviteter let kan rummes inden for. Andre har formuleret nogle konkrete formål. Disse kan udvikle sig igennem årene, og derfor er det vigtigt, at man med jævne mellemrum gennemgår vedtægterne og sikrer sig, at de fortsat passer til de faktiske forhold i foreningen. Hvis der ikke længere er overensstemmelse mellem foreningens formål og aktiviteter, må bestyrelsen tage initiativ til at justere enten aktiviteter-ne eller formålet.

Det er altid jeres opgave som bestyrelse at sikre, at de aktiviteter, foreningen kaster sig over, ikke er i strid med vedtægterne. Omvendt kan udviklingen i enten foreningen eller det omgivende samfund gøre bestemmelser i vedtægterne uaktuelle eller forhindre en sund udvikling. Hvis det er tilfældet, må I tage initiativ til at udarbejde ændringsforslag til vedtægterne på den kommende generalforsamling.

I de følgende afsnit vil vi tage udgangspunkt i bestyrelsens opgaver fra valget på generalforsamlingen og frem til næste generalforsamling.

Bestyrelsens konstituering

Det er foreningens vedtægter, der fastlægger, hvordan bestyrelsen vælges og hvilke poster, der skal være i bestyrelsen.

I nogle foreninger vælger generalforsamlingen blot et antal medlemmer til bestyrelsen, hvorefter bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær på det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen. I andre foreninger vælges formanden (og måske også andre poster) på selve generalforsamlingen.

Der kan være gode argumenter for begge metoder. Ved direkte valg på generalforsamlingen giver man medlemmerne optimal indflydelse på posterne, og den, der vælges, er indforstået med den post, han eller hun bliver valgt til.

Når bestyrelsen konstituerer sig af egen midte (blandt bestyrelsesmedlemmerne), giver man bestyrelsen mulighed for selv at træffe beslutning om, hvordan den bedst arbejder sammen.

Forretningsorden

En god ramme om en bestyrelses opgaver er en forretningsorden. Forretningsordenen er de ”spilleregler”, I arbejder efter i bestyrelsen. I bestemmer selv, hvad jeres forretningsorden skal omfatte, men det kan være nyttigt at overveje følgende:

 • Frister for indkaldelse til møder
 • Krav til dagsordens udformning
 • Regler for beslutningsdygtighed (hvor mange skal der være til stede?)
 • Afstemningsregler
 • Opgavefordeling
 • Nedsættelse af (stående/ad hoc) udvalg
 • Habilitetsregler (dvs. hvilke rettigheder man har i forhold til at træffe beslutninger)
 • Optagelse, udsendelse og godkendelse af referat
 • Eventuel tavshedspligt
 • Økonomiopfølgning

Fordeling af ansvar og opgaver

På det første møde efter generalforsamlingen, hvor I konstituerer jer som bestyrelse, er det godt, hvis I samtidig drøfter hvilke opgaver og hvilke kompetencer, der hører til de forskellige poster. Som udgangspunkt har en bestyrelse et fælles ansvar for opgaverne. Derfor må I for hvert ansvarsområde, I uddelegerer, diskutere følgende:

 • Hvem har ansvar for hvad?
 • Hvilke beføjelser har den ansvarlige?
 • Hvordan skal der rapporteres til bestyrelsen?

I kan samtidig drøfte, om der er opgaver, I kan uddelegere til folk uden for bestyrelsen. Uddelegering kan ske til arbejdsgrupper, stående udvalg eller ad hoc udvalg og til ansatte. På samme måde som ved uddelegering inden for bestyrelsen skal der ved uddelegering til udvalg, ansatte m.m. træffes beslutning om hvilke beføjelser, der er delegeret, og hvordan der skal rapporteres til bestyrelsen. I bør udforme disse beslutninger som konkrete aftaler.

I nogle bestyrelser vælger man at lade et bestyrelsesmedlem være “født medlem” af hvert udvalg, således at man sikrer forbindelsen mellem udvalgene og bestyrelsen.

Bestyrelsesprotokol

I bør udfærdige en bestyrelsesprotokol, hvor bestyrelsesreferatet skrives. Dette kan enten være et beslutningsreferat eller et mere fyldestgørende referat. Bestyrelsesmedlemmerne skal underskrive referaterne. Bestyrelsesprotokollen kan være en hæftet bog, hvor referaterne limes ind på siderne når de er skrevet. I skal som afslutning på jeres bestyrelsesmøde beslutte, i hvilket omfang og hvordan medlemmerne orienteres om bestyrelsens beslutninger og arbejde.

 • konomi

Som bestyrelse er I naturligvis ansvarlige for foreningens økonomi. Det er kassereren, der løbende overvåger økonomien, udfærdiger regnskab og kommer med forslag til budget. Både regnskab og budget er den samlede bestyrelses ansvar, selv om kassereren udarbejder det. Bed løbende om oversigter fra kassereren.

I forbindelse med økonomien må I påse, at foreningens indtægter og udgifter er i balance, herunder om foreningen er likvid, det vil sige, at I til hver tid har mulighed for at betale jeres gæld. Hvis foreningen har besluttet at arbejde med særlige projekter, kan der være behov for at skaffe midler til disse. Fundraising kan være en af bestyrelsens mange opgaver. Det kan være en opgave, som I uddelegerer til et særligt udvalg – se evt. Center for frivilligt socialt arbejdes pjece om fundraising.

Tegningsret

Når I konstituere jer som bestyrelse, bør I tage stilling til, hvem der har tegningsret. Skal den samlede bestyrelse godkende økonomiske transaktioner, eller er det tilstrækkeligt, at formand og kasserer underskriver? I kan eventuelt lægge et loft over den dispositionsret, formand og kasserer har.

Forsikringer

I forhold til jeres forenings økonomi må I også se på, om I har tegnet de relevante forsikringer. Hvis jeres forening har ansatte medarbejdere, skal man for eksempel have en lovpligtig arbejdsskadeforsikring, men der kan også være behov for andre typer af forsikring (se evt. Center for frivilligt socialt arbejdes pjece om forsikringsforhold).

Planlægning af årets arbejde

Når I har fastlagt de praktiske strukturer omkring jeres arbejde, skal I danne jer et overblik over de opgaver, I forventer at skulle løse i årets løb. De næste afsnit vil i kort form give ideer til, hvordan I kan gribe denne proces an.

Foreningens visioner

Det kan lyde lidt abstrakt at tale om visioner for foreningen, men i virkeligheden handler det blot om, at I gør jer klart, i hvilken retning foreningen skal udvikle sig de kommende år. Hvis I ikke træffer bevidste be-slutninger om de visioner I har for foreningen, vil det blive tilfældigheder i omverdenen eller de personer, der har størst indflydelse på et givet tidspunkt, som kommer til at bestemme, hvilken retning foreningen udvikler sig i.

En drøftelse af foreningens visioner kan for eksempel handle om:

 • Hvilke visioner har I for foreningen?
 • Hvor langt er I nået i forhold til at opnå dem?
 • Hvilke aktiviteter skal I sætte i værk i år for at nå eventuelle delmål?
 • Skal der ske revision af visionerne – og hvordan skal I i givet fald arbejde med det i foreningen?

Når I har gjort jer klart, hvad jeres visioner er, kan I sætte fokus på den nærmeste fremtid.

Når I drøfter de konkrete mål og aktiviteter, kan I for eksempel fokusere på:

 • Klarlægning af hvilke forudsætninger der skal til for, at hvert enkelt mål eller hver enkelt aktivitet kan lykkes.
 • Konkret planlægning af aktiviteterne, herunder afklaring af, hvilke behov der er for at inddrage ressourcepersoner uden for bestyrelsen, for eksempel fra medlemskredsen, til at gennemføre de planlagte aktiviteter.
 • Afklaring af de økonomiske forudsætninger for at aktivite-terne kan gennemføres.

Samarbejdet i bestyrelsen

Hvis ovenstående skal lykkes, er det afgørende, at I som bestyrelse kan samarbejde. Egentlig en indlysende konstatering, men i virkelighedens verden er samarbejde en svær kunst.

Afklar gensidige forventninger

Det er god ide, hvis I bruger et møde på dels at afklare jeres gensidige forventninger og udveksler information.

For eksempel kan bestyrelsesmedlemmernes forventninger til, hvordan man afvikler et bestyrelsesmøde, være meget forskellige. En åben drøftelse af, hvordan I forestiller jer afviklingen af bestyrelsesmøderne, forebygger problemer. Skal I have kaffe og brød til møderne, skal I på forhånd vide, hvornår mødet slutter, og skal I have en ordstyrer, som kan sikre, at alle kommer til orde? Det kan være nogle af de spørgsmål, I skal afklare.

Afklar ressourcer

Dernæst er det vigtigt, at I afklarer, hvilke ressourcer og evner de enkelte bestyrelsesmedlemmer har. Nogle er gode til at få ideer, andre er gode til at sætte konkrete handlinger i gang, og andre igen sørger for at opgaverne bliver gjort færdige. Anerkend hinandens forskelligheder og brug jeres forskellige styrker bevidst i bestyrelsesarbejdet.

Den enkeltes ressourcer kan også få betydning for hvor mange opgaver, han eller hun påtager sig mellem bestyrelsesmøderne. Erkend, at I også på dette punkt er forskellige, og forsøg at indarbejde en kultur, hvor det at være ansvarlig for at de opgaver, man har påtaget sig, indebærer at de bliver udført, i stedet for at nogle af lutter velvilje påtager sig mere, end de kan magte.

Det er en god idé, hvis I allerede fra starten af jeres bestyrelses samarbejdsperiode arbejder bevidst på at indføre en god samarbejdskultur.

Formandens rolle

Det er vigtigt, at formanden er bevidst om sin egen rolle som formand. Formanden leder bestyrelsens arbejde. Med det følger ikke alene retten til at lede, men også pligten til at gøre sit yderste for at bidrage til et godt samarbejdsklima.

Det er formandens opgave at sørge for, at den dagsorden, der sendes ud, er så godt forberedt, og har de relevante bilag med, at det er muligt at få en god debat og et godt beslutningsgrundlag på bestyrelsesmøderne. På møderne må formanden for eksempel sørge for, at alle kommer til orde, og at det ikke er en enkelt, der dominerer. Det er formandens (eller en anden mødeleders) opgave kort at ridse den trufne beslutning op for hvert punkt på dagsordenen, for at sikre, at alle kender den endelige beslutning og er enige i den.

Den samlede bestyrelse har som tidligere nævnt til opgave at lede foreningen mellem hver generalforsamling. Det er vigtigt, at I, når I træffer beslutninger i bestyrelsen, både er bevidste om, at I repræsenterer medlemmerne, og at I er bevidste om, at I er blevet valgt og dermed har mulighed for at præge bestyrelsens arbejde personligt. Samtidig må be-styrelsen ikke glemme, at foreningen ikke alene er deres forening, men alle medlemmernes. Når I træffer afgørelser bør I derfor tilstræbe, at de ikke er i uoverensstemmelse med medlemmernes ønsker.

Du kan læse mere om emnet i

 • Jens Birkmose: Elementær foreningsjura – sædvane og praksis. Stu-die og Erhverv, 1982
 • Robert Eggersen. Foreningsbestyrelsen – opgaver og ansvar. Egger-sens Forlag, 1996
 • Ole Hasselbalch: Bestyrelser i foreninger. Nyt Juridisk Forlag, 2010.
 • Ole Hasselbalch: foreninger. Nyt Juridisk Forlag, 2009.
 • Jan Kobbernagel: Foreninger – en praktisk vejledning. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, 1989.
 • Lars Løkke Rasmussen: Foreningshåndbogen. Kommuneinformation, 1994
 • Professionelle bestyrelser. Bestyrelseshåndbog. Erhvervsfremmestyrelsen / Industriens forlag, 1993

Vil du vide mere

Har du spørgsmål til denne pjece, eller ønsker du råd og vejledning om pjecens emne, er du velkommen til at ringe til Center for frivilligt socialt arbejde og tale med en af vores rådgivere på telefon: 66 14 60 61, du kan også sende os en e-mail med dit spørgsmål: info@frivillighed.dk

Eftertryk med tydelig kildeangivelse er tilladt.

Pjecen er udgivet af Center for frivilligt socialt arbejde.

Skadedyr

Der er ikke en entydig definition af skadedyr, jf. https://da.wikipedia.org/wiki/Skadedyr

Edderkopper, sølvfisk m.m. generer, men de er ikke skadedyr på den måde, at man som beboer kan få andre til at bekæmpe disse. Her må man selv træde til.

Rotter er skadedyr, som kommunen har eneret til at bekæmpe (for at undgå resistens imod gift). Anmeld OMGÅENDE disse til vicevært, administrator eller direkte til kommunens rottefænger (husk altid information til adminstrator)

Væggelus og andet utøj, der “angriber” mennesker skal muligvis bekæmpes kollektivt. Har man selv været udenlands og bragt skadedyr med hjem, såsom væggelus fra turen til middelhavet, skal man selv omgående sørge for at få væggelusene bekæmpet, og gør det nu, inden hele opgangen er blevet smittet, da det ellers kan blive en dyr fornøjelse. Bliver man “uskyldigt” smittet med væggelus, kan der være hjælp at hente. Kontakt altid administrator.

Utøj, som ikke “angriber” mennesker, men som alligevel kan medføre betydelige skader, såsom f.eks. møl, skal anmeldes, så der evt. kan sprøjtes samtidig i flere lejligheder samtidig. Som udgangspunkt er det for beboers regning. Anmeld til administrator, men forsøg selv at få arrangeret kollektiv sprøjtning af lejligheder.

Sølvfisk er blandt de skadedyr, som kan sprede sig fra lejlighed til lejlighed. De er aldeles ufarlige, men da de er symptom på, at der ikke er gjort ordentligt rent alle steder, opfattes de som ulækre. Selv om det kan være vanskeligt at henvende sig til en nabo om, at man selv eller naboen har fostret sølvfisk, kan det være en god idé for at lave en fælles indsats med sprøjtning samtidig i lejlighederne, så sprøjtningen sammen med fremtidig bedre bekæmpelse af sølvfiskenes livsbetingelser (fugt, skidt, sæberester etc).

Læs mere om sølvfisk her.

 

 

Underskriv med NemID – keep it super simple.

Det er nu mulighed for, at du kan underskrive on-line med dit NemId kodekort. Det er simpelt, det er hurtigt og effektivt, og det er sikkert. Underskrivning med NemId foregår ved, at man modtager en mail, som indeholder et link, der vil føre underskriver til en netside, hvor man kan læse alle dokumenter og underskrive med sit NemID. Alle parter modtager efterfølgende de signerede dokumenter i PDF format.

Ansvar ved andelsoverdragelser

 

En andelsbolig må ikke sælges for mere end den maksimale værdi opgjort i h.t. lov om andelsboliger.

 

I en forenings vedtægter kan der være yderligere begrænsninger.

 

I lov om andelsboligforeninger står der, at bestyrelsen som note til årsregnskabet skal oplyse andelens værdi på statusdagen.

 

Noten i årsregnskabet laves i praksis i samarbejde med revisor og administrator, og hvis værdien er for høj pr. statusdagen, er der begået en fejl, som vil kunne betyde erstatningsansvar over for en køber, hvis sælger ikke kan tilbagebetale for meget opkrævet købesum. Om erstatningskrav vil være hos revisor, administrator, bestyrelse eller forening vil afhænge af, hvem, der måtte have begået fejl.

 

Sælger vil antagelig også kunne kræve erstatning, hvis købesummen har været for lav, som følge af en fejl i noten til regnskabet. Det vil dog formentlig fordre, at det kan lægges til grund, at generalforsamlingen vil have besluttet en højere værdi, hvis fejlen ikke var begået. Man kunne som eksempel forestille sig, at ejendommens værdi ikke var taget op til den seneste ejendomsværdi men til en forældet ejendomsværdi og foreningen altid tidligere har fulgt seneste ejendomsvurdering og ikke har haft reserver.

 

Det er sjældent at der handles præcis pr. statusdagen, og tvist om rette maksimale lovlige købesum kan derfor opstå, hvis der efter statusdagen er ændringer i forudsætningerne. Som eksempler kan nævnes:

 

 • En swap-aftale ændrer værdi fra dag til dag og vil typisk pr. dato for overdragelse have en anden værdi, end der er medregnet i regnskab
 • Vurderingen af ejendommen kan blive ændret af det offentlige eller af en valuar
 • Vedligeholdelsesarbejder, der var forudsat i regnskabet, kan vise sig fejlvurderet
 • Nye vedligeholdelsesarbejder kan vise sig nødvendige
 • Kursværdi af lån i ejendommen kan være ændret
 • Potentielle tab, der ikke var hensat til i regnskabet, kan opstå
 • Potentielle tab, der var hensat til i regnskabet, kan forsvinde

 

Det kan hurtigt blive meget kompliceret at beregne, om den værdi, der er nævnt pr. statusdagen, er den rigtige. Set fra foreningens synspunkt, og det synspunkt, som bestyrelse og administration skal have fokus på, er, at undgå tab for foreningen. Det gøres mest optimalt ved at oplyse alt over for køber og sælger, der kan have betydning for købesummens maksimalværdi. 

 

Sælger og andre andelshavere bør løbende få information om væsentlig forhold vedrørende foreningen. Kommer der eksempelvis en forhøjet ejendomsvurdering skal denne oplyses. Som andelshaver har man herefter valget mellem enten at vente med at sælge til ny generalforsamling har vedtaget en højere værdi, eller der kan indgås en aftale hvor købesummen reguleres til den værdi, som generalforsamlingen vedtager. Foreningen risikerer ansvar ved ikke at oplyse om forhold, der kan betyde, at aktuel andelsværdi måske er for lav.

 

Hvis rammerne for parternes aftale af foreningen (generalforsamling, bestyrelse, administrator) dikteres for snævre, vil foreningen ligeledes kunne ifalde ansvar. Det kan f.eks. være, at det er konstateret, at en vedtaget andelskrone hviler på fejlagtige forudsætninger. I en sådan situation vil sælger måske rejse krav om erstatning for de fejlagtige forudsætninger, og det rigtige set fra foreningens side er i en sådan situation at tillade sælger at kræve en købesum, som om fejlen ikke var begået, men forlange den for meget betalte købesum deponeret, indtil det endeligt er afklaret, om den nye købesum, vil være en overpris.

 

Det vil i de fleste tilfælde være nødvendigt med en ekstraordinær generalforsamling, hvor man træffer en ny beslutning om andelskronens størrelse og med de rigtige forudsætninger.

 

Alternativ og supplement til en ekstraordinær generalforsamling er såkaldte reguleringsklausuler, hvor den endelige pris først gælder, når dette eller hint er afklaret, f.eks. på en ny generalforsamling, eller når en klage over en for høj eller lave ejendomsvurdering er afgjort af SKAT.

 

Vigtigt er det, at foreningen via bestyrelsen og administrator respekterer, at der er aftalefrihed i Danmark, men det skal naturligvis ikke føre til slendrian. Hvor der ikke er tvivl om, at der er aftalt noget ulovligt, skal der naturligvis skrides ind. Hvor der er aftalt noget, der ikke er ulovligt men i strid med en tidligere generalforsamlingsbeslutning, må det vurderes, om generalforsamlingsbeslutningen hvilede på forkerte fakta, og om beslutningen forventes omgjort af en ny generalforsamling.

 

Er der tvivl om en aftalt købesum er i orden, skal parterne få tvisten afgjort af domstolene.

 

Bestyrelsen skal ikke fungere som dommer og dermed påtage sig en risiko for ansvar for at dømme forkert.

 

Hvis krav om tilbagehold rejses af køber, før der er afregnet over for sælger, vil det i de fleste tilfælde være mest optimalt, at sige til køber, at bestyrelsen ikke vil afvise, at køber kan have et krav imod sælger, og at man derfor vil tilbageholde købers krav ved afregningen over for sælger, men at dette tilbaehold sker på købers ansvar, således at en evt. af sælger anlagt erstatningssag imod foreningen i anledning af, at købesum er tilbageholdt, vil blive krævet erstattet af køber, hvis foreningen taber retssagen.

 

Køber kan naturligvis vælge at føre sag imod sælger, uanset om der er tilbagehold eller ej, og hvis der er juridisk tvivl, om købesummen har været i orden eller ej, kan det billigste være ikke at kræve tilbagehold. Tilbagehold er (kun) vigtigt, hvis der er tvivl om, hvorvidt sælger ellers vil kunne betale, når en retssag mellem køber og sælger er endelig afgjort.

 

Fortolkning af vedtægter.

Når man skal læse vedtægter – og love og regler generelt – er det vigtigt, at man har baggrunden for bestemmelser for øje. Ellers kan man hurtigt komme til at læse vedtægter og love som en vis herre læser biblen.

Uden almindelig sund fornuft, og uden kendskab og forståelse for baggrunden for vedtægter, skal man vare sig som læser. Man kan nemt komme frem til helt forkerte resultater.

Har du efter ordlyden af vedtægter ret til at stille forslag om, at andelshavere med en bestemt religiøs overbevisning skal flytte? Uanset om det står i vedtægter eller ej, er der (forhåbentlig) næppe nogen, der er i tvivl om, at det er et tilfælde, hvor forslag må afvises.

Men hvad så med et forslag, hvorefter andelshavere, der p.t.har skæg skal betale dobbelt boligafgift. Kan du finde svaret i dine vedtægter. Næppe. Kan du herefter svare definitivt ja eller nej? Nej det kan du ikke. Hvis du blot afviser forslaget begår du som dirigent måske en fejl. Det rigtige kunne være en omformulering, hvis forslaget var stillet af den eneste mand i foreningen, og de 2 øvrige andelshavere som døtre til det 3. medlem var helt enig i, at farmand skal betale dobbelt.

Og kan en ekstraordinær generalforsamling om afholdelse af fastelavnsfest bindende beslutte, at boligafgiften skal femdobles med 2 års tilbagevirkende kraft? Kan du finde svaret i dine vedtægter?  Næppe. Kan du herefter svare definitivt ja eller nej? Nej det kan du ikke. Naturligvis kan generalforsamlingen vedtage dette, men det vil kræve, at alle andelshavere er til stede og enige om, at det er en super god idé.

Pjattede eksempler, men de viser, at uskrevne og skrevne regler og vedtægter har en baggrund, og hvis man bare tror, at man kan læse sig til alt, så går man ofte galt i byen.

—————

De fleste regler kan ændres, hvis nogle formalia er opfyldt. Og hvorfor er det nu lige, at man har disse formalia? Læser man vedtægterne, uden at have formålet med bestemmelserne og baggrunden for reglerne om formalia i erindring, havner man nemt i en blindgyde og med et urimeligt resultat, der ikke lever op til demokratiets og reglernes formål.

Formalia i forhold til at stille og behandle forslag skal sikre imod, at andelshavere med rette kan sige, at noget er blevet vedtaget, uden at den fornuftige andelshaver havde anledning til at føle sig advaret om, at nu skulle pågældende op fra sofaen og op på barrikaderne.

En gang om året er der en mulighed for, at alle forslag kan komme til behandling og med kun et varsel på få dage. Det er kendt for alle, at det normalt er vilkårene i en andelsboligforening, og her skal man ikke tage på ferie i tryg forventning om, at dagsordenen ligger fast, når indkaldelsen er sendt ud. Der er åbent for forslag, og et forslag om foreningens opløsning eller lignende kan komme med et varsel på få dage.

På ekstraordinære generalforsamlinger er der ikke den samme forslagsret. Her kan alene forslag som er naturlige i forhold til dagsordenen behandles.

Benyttelse af anden mands ejendom til parkering m.m.

§ 17. Den, som uden ejerens tilladelse eller anden hjemmel færdes på anden mands grund eller som færdes ad en privat vej, hvor det ved færdselstavle eller andet lovligt opslag er tilkendegivet, at færdsel af den pågældende art er forbudt, straffes med bøde.

4.1 Beskrivelse

Mark- og vejfredslovens § 17 er dansk rets hovedregel om færdsel på fremmed ejendom.

Ifølge § 17 er det ikke tilladt at færdes på anden mands grund, uden at man har ejerens tilladelse eller anden særlig hjemmel. Forbudet mod færdsel på fremmed grund uden ejerens tilladelse eller anden hjemmel gælder, uanset om arealet er afspærret, om der er forvoldt skade, eller om arealet er under kultur el.lign.

Derimod er det tilladt at færdes ad en privat vej, medmindre ejeren ved lovlig skiltning har forbudt færdsel generelt eller færdsel af den pågældende art. Mark- og vejfredslovens § 17 fastslår, at ejeren af en privat vej har ret til ved skiltning helt eller delvist at begrænse færdslen på vejen, medmindre der ifølge anden lovgivning, deklaration eller andet særligt retsgrundlag, f.eks. hævd, gælder en pligt til at holde vejen åben for andre. Dette gælder ifølge mark- og vejfredslovens § 2 også private stier.

I tilfælde, hvor der ikke gælder en pligt til at holde vejen åben for andre, kan vejejeren således selv bestemme, hvilken færdsel der må finde sted på vejen. Vejejeren bestemmer derimod ikke selv, hvordan forbudet skal afmærkes/gennemføres. Herom gælder bestemmelserne i færdselslovens § 97. Se nærmere herom i afsnit 4.3.2.

Om forståelsen af ”færdselstavle eller andet lovligt opslag” må det antages, at der med ”færdselstavle” er tænkt på det, der nu betegnes autoriseret færdselstavle, mens der med

andet lovligt opslag” er tænkt på uautoriseret skiltning.

Det fremgår ikke direkte af mark- og vejfredslovens § 17, hvornår et areal anses for at være en vej (eller sti). Der er ikke taget stilling til spørgsmålet i bemærkningerne til forslag til lov om mark- og vejfred eller i kommissionsbetænkningen fra 1952, der ligger til grund for lovforslaget. Det må antages, at der under veje (og stier) henregnes permanente, menneskeskabte færdselsbaner, der er en del af det almindelige vejnet (stinet), og at f.eks. midlertidige kørespor, dyreveksler, brandbælter, indkørsler til gårdspladser og havegange ikke er omfattet af reglen.

Det fremgår af lovens § 31, at overtrædelse af bestemmelserne i § 17 kun påtales efter den forurettedes begæring.

Hvad må man som bestyrelse og som bestyrelsesmedlem?

Fra tid til anden får jeg spørgsmålet: Hvad må jeg som bestyrelsesmedlem?

Bestyrelsen kan på et konstituerende bestyrelsesmøde beslutte, hvem i bestyrelsen, der skal have ansvar for dette eller hint i foreningen.

Et bestyrelsesmedlem kan f.eks. få ansvaret for kommunikationen med administrationen. en anden kan få ansvaret for kommunikationen med viceværten og en tredje kan få ansvaret for at tale med ejendommens bygningssagkyndige om vedligeholdelse af ejendommen. Bestyrelsen bestemmer selv, medmindre vedtægterne indeholder krav til at der som minimum skal vælges en person med det og det ansvarsområde. Som regel indeholder vedtægter kun krav om valg af formand, evt. næstformand, kasserer eller sekretær.

Uanset hvilken titel, man som bestyrelsesmedlem kan smykke sig med, skal man være opmærksom på, at man “kun” er bestyrelsesmedlem, og at alle beslutninger er kollektive, dvs. skal træffes af bestyrelsen. Bestyrelsen kan godt konkret bemyndige f.eks. formanden til at indgå kontrakt med XX, men kontrakten skal være inden for en bemyndigelse, som bestyrelsesmedlemmet har modtaget fra resten af bestyrelsen.

Som bestyrelsesmedlem må man kun i absolutte nødstilfælde medvirke til en beslutning, som ikke har grundlag i en beslutning truffet af bestyrelsens overordnede, dvs. i ejer- og andelsboligforeninger generalforsamlingen eller i boliger efter de almennyttige regler afdelingsmødet.

Populært siger man, at bestyrelsen er generalforsamlingens/beboernes tjener. Bestyrelsen skal føre beslutninger truffet af et flertal ud i livet. Er der ikke et flertal af indkaldte beboere, der har ytret sig om en ny eller ændret procedure eller et forhold, der kan betyde, at rammerne for bestyrelsens virke udfordres, f.eks. i forhold til vedtaget budget eller prioritering af vedligeholdelsesarbejder, skal man som bestyrelse være varsom. Hvis man er i tvivl om, at et flertal af beboere vil støtte beslutningen, er man på den gale side af stregen. Beslutning bør i så fald afvente, at demokratiet får lov at virke, dvs. at alle beboere får lov at ytre sig.

Nød bryder alle love, og i tilfælde, hvor der undtagelsesvis ikke er tid til at afvente en generalforsamling / afdelingsmøde, har bestyrelsen pligt til at handle. Det bør selvsagt kun ske undtagelsesvis og altid i samråd med en jurist hos administrator.

Ikke alle flertalsbeslutninger blandt beboere er det lovligt for en bestyrelse at føre ud i livet. En beslutning kan være decideret ulovlig/ugyldig, så den ikke en gang kan vedtages enstemmigt: “Man kan kun blive bestyrelsesmedlem, hvis man har kastet tomater efter statsministeren”. “NN skal ikke have stemmeret for fremtiden” “Beboere, der ryger tjald skal have 10 stokkeslag”. Nogle beslutninger kan ikke vedtages uden at dem, der er negativt berørt siger ja: “Alle der bor imod nord skal betale 30 % mere pr måned”.

Nogle beslutninger kræver kvalificeret flertal. Det gælder selvsagt vedtagelser, som efter vedtægterne kræver kvalificeret flertal. Selv om man ikke direkte i vedtægter kan læse et krav om kvalificeret flertal, kan kvalificeret flertal være et krav efter fortolkning af vedtægterne. Vedtægterne er en aftale om, hvordan samarbejdet skal være. Ofte kan denne aftale kun ændres med kvalificeret flertal. Lejlighedssammenlægning er f.eks. typisk ikke en beslutning, hvor det af vedtægter udtrykkelig fremgår, at mulighed herfor kun kan træffes med kvalificeret flertal. Alligevel er der retspraksis for, at beslutning om muligheden for lejlighedssammenlægning er en så vidtgående ændring af forudsætningen for aftalen/vedtægterne, at beslutning kun kan vedtages med det samme krav, som vedtægterne foreskriver til vedtægtsændringer.

Registrering af andelshaver, når medejer afgår ved døden.

Vi har modtaget spørgsmål om, hvordan man mest enkelt kan få formalia i orden, hvis medejer af andelslejlighed afgår ved døden.

Det mest enkle er, at andelshaver underskriver erklæring eller brev om at fortsætte som eneandelshaver. Herefter noteres dette uden gebyr af administrator.

Administrator skal se skifteretsattest, hvorefter den, der underskriver erklæring, kan tegne boet. Hvis der er flere, der tegner et privatskiftet bo (flere arvinger), skal disse arvinger også underskrive eller administrator skal se originale skiftefuldmagter.

Hvis andelen er pantsat eller der er udlæg i lejligheden, skal pantsætter og/eller udlægshaver af den, der behandler boet, orienteres om dødsfaldet, inden bobehandlingen kan afsluttes.