Hvornår er administrationens bistand omfattet af det aftalte honorar, og hvornår debiteres sager efter medgået tid eller anden afregningsform?

Det fremgår af administrationsaftale, hvad der er omfattet, og hvilke sager der vil blive debiteret efter medgået tid eller efter anden nærmere aftale.

Der debiteres ikke ekstra, uden at bestyrelse er varslet herom.

Alle ekstraordinære sager, såsom byggesager, retssager, voldgiftssager, med flere debiteres efter medgået tid, medmindre anden aftale er indgået.

Sager, der ofte giver anledning til tvivl om, hvornår der debiteres ekstra er sager om overtrædelse af husorden, god skik og orden m.m.

Der varsles, når sager har udviklet sig fra almindelige breve om, at beboer / lejer skal rette for sig til sager, hvor det har juridisk afgørende betydning, at påkrav formuleres 100 % korrekt, dvs. at der skal en advokat til at føre pennen.

Hvis bestyrelsen er nået dertil, at de ønsker konsekvenser ved fortsatte overtrædelse i forhold til venlige henstillinger, skal den advokat, der skal sikre konsekvenserne, overdrages sagen, så påkrav formuleres optimalt i forhold til den mulige fremtidige retssag.

Ovenstående er dermed også normalt skillelinien mellem det, der i den slags sager er omfattet af det ordinære administrationshonorar, og det, der skal overlades til advokat at føre videre. Ved sager, hvor bestyrelsen ikke kan tage beslutning om, at der skal gøres noget alvorligt, men hvor man bare ønsker flere breve sendt af administrationen, herunder breve der mange gange gør det endnu vanskeligere senere at vinde en sag for retten, vil der kunne blive varslet, at sagen for fremtiden debiteres efter medgået tid, selv om der endnu ikke er tilknyttet en advokat til sagen.

Det skal nævnes, at det ikke kun er breve men også telefonsamtaler, mails og møder, der kan medføre tid for administrationen, som må debiteres særskilt, hvis arbejdet falder uden for sædvanlig daglig administration eller må anses som forspil til retssag, huslejenævnssag, voldgiftssag, m.m.