FAH – salg af lejlighed

Hvis et medlem ønsker at fraflytte sin bolig og overdrage sin andel, skal følgende retningslinier følges:

Medlemmet skal senest 3 måneder før ønsket fraflytning give administrator eller bestyrelsen besked om,

  • Pkt. 1. dato for ønsket fraflytning og salg,
  • Pkt. 2. hvilken pris, medlemmet vil sælge for, og hvilke forbedringer af lejligheden, som medlemmet mener berettiger til et tillæg til overdragelsessummen,
  • Pkt. 3. hvilket tillæg, medlemmet anser sig berettiget til, idet spe-cifikation skal gives for hver enkelt forbedring, så vidt mu-ligt med originale fakturaer for materialer og arbejdsløn,
  • Pkt. 4. hvornår de pågældende forbedringer er udført, og
  • Pkt. 5. hvem der har udført forbedringerne, herunder eventuel håndværkers navn og adresse samt
  • Pkt. 6. ny fremtidig adresse.

Administrator eller bestyrelsen giver inden 7 dage en af bestyrelsen udpeget vurderingsmand de i punkt 1-5 nævnte oplysninger, og denne vurderingsmand besigtiger lejligheden inden yderligere 7 dage. Senest 7 dage efter besigtigelsen meddeler bestyrelsen eller administrator medlemmet

  • Pkt. A. hvilke forbedringer, der kan godkendes,
  • Pkt. B. hvilke tillæg, der kan godkendes,
  • Pkt. C. hvilke eventuelle fradrag i overdragelsessummen, der forventes fratrukket for at bringe lejligheden i forsvarlig stand. Beløbet fastsættes først endeligt, når fraflytning og ryddeliggørelse er sket