Hvorfor registrerer varmemålere forbrug om sommeren?

Nedenstående er svar fra Ista på spørgsmål om, hvorfor varmemålerne registrerer forbrug om sommeren. Beboers navn er rettet til “Beboer”:

Boligens varmemålere er fordampningsmålere. Målerne består af en varmeledende plade, hvor der foran er placeret et åbent væskeglas i et målerhus. I takt med radiatorens varmeafgivelse, fordamper væsken.

Idet væsken i glassene på fordampningsmålere i sagens natur altid vil fordampe, også selv om radiatoren ikke er tændt, bruger man denne naturlige fordampning til at afregne en del af ejendommens varmetab i fordelingsledningerne.

Dog overfyldes væskeglassene med 5,5 mm. ekstra væske for at tage højde for den ekstra fordampning i sommermånederne juni, juli og august. Væsken i glassene står derfor over 0 stregen efter udskiftningen i forbindelse med den årlige aflæsning. De 5,5 mm. svarer til 1/20 af målerens skalaværdi.

Beboer har fire målere med en skalaværdi på i alt 157. Sommerfordampningen regnes derfor at svare til 7,85 delinger (157 / 20), hvilket passer meget godt med Beboers egne observationer.

Beboer betaler således ikke for den fordampning, der finder sted i sommerperioden.

Hvis du har yderligere spørgsmål, er du velkommen til at vende tilbage.